AFRIKAANS GRAMMATIKA PDF

Afrikaanse Grammatika Vir Engelssprekende Leerlinge – St (Afrikaans, Book ) / Author: A.S.V. Barnes ; ; Modern languages (other than. Registration no longer available. The interest in the workshop has surpassed our expectations! We have reached the limit of the number participants that can be. Afrikaans grammatika. Front Cover. L. E. Gryffenberg. Damelin College – Afrikaans language – pages QR code for Afrikaans grammatika.

Author: Shakus Zolojas
Country: South Sudan
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 8 October 2010
Pages: 421
PDF File Size: 18.57 Mb
ePub File Size: 20.19 Mb
ISBN: 747-6-26163-450-7
Downloads: 22076
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shakazragore

Afrikaanse Grammatika Vir Engelssprekende Leerlinge – St 6-10 (Afrikaans, Book)

Die tale wat die meeste steun op morfologie word tradisioneel polisintetiese tale genoem. Die afrikaanns word te kenne gegee deur die konteks waarin dit geuiter word; hierdie soort uitwerkings van betekenis staan bekend as gespreksimplikatuur. Prototipies word werkwoorde gebruik om predikate gesegdes saam te stel, terwyl selfstandige naamwoorde gebruik word as argumente van predikate.

Hierdie artikel is in sy geheel of gedeeltelik vanuit die Engelse Wikipedia vertaal. Weergawes Lees Wysig Wysig bron Wys geskiedenis. Morfeme kan of vry of gebonde wees. Medeklinkers of konsonante is die klanke wat hoorbare wrywing of afsluiting het in die boonste stemkanaal, op ‘n sekere tydstip.

Heelwat tale het egter ook grammatikale konvensies wat die sosiale stand van die spreker aantoon in verhouding tot ander, deur die gebruik van registers afrikaas verwant is aan die sosiale stand of onderskeidings. Meeste geammatika besit woorde bestaande uit verskeie morfeme, maar verskil in die mate waartoe morfeme diskrete eenhede is. Goldsmith, John A Aangesien taalgebruiknorme gedeel word deur lede van ‘n spesifieke groep, word kommunikatiewe styl ook ‘n wyse vir die toon afrikaanz saamstel van groepsidentiteit.

Dit is in meeste tale moontlik om komplekse woorde saam te stel wat opgebou is uit verskeie morfeme.

Taal – Wikipedia

Elkeen sal ‘n sin soos die bostaande voorbeeldverskillend analiseer. Latyn maak gebruik van morfologie om die verskil weer te gee tussen onderwerp en voorwerp, terwyl Afrikaans van woordvolgorde gebruik maak. Deur volhoubare taalkontak oor lang periodes, konvergeer linguistiese trekke tussen die tale, en tale wat aan verskillende taalfamilies behoort kan nader aan mekaar beweeg.

  74LS136 DATASHEET PDF

Die rede hoekom sinne gesien kan word as saamgestel uit stukke is omdat elke stuk beskou kan word as ‘n enkelelement indien sintaktiese operasies uitgevoer sou word. Kinders wat ‘n tweede taal aanleer is meer geneig om moedertaalsprekende vlotheid te bereik as volwassenes, maar dit is oor die algemeen uitsonderlik vir iemand om ‘n tweede taal te praat soos ‘n moedertaalspreker.

Taalkundiges gebruik die term ” taalverskeidenheid ” om te verwys na die onderlinge maniere van die praat van ‘n taal. An introduction to the study of language. Insgelyks onderskei Afrikaans nie foneties tussen geaspireerde en niegeaspireerde uitsprake van konsonante nie, hoewel baie tale dit doen: Wanneer daar van taal gepraat word as ‘n algemene konsep kan definisies gebruik word wat die verskillende aspekte van die verskynsel uitlig.

Byvoorbeeld in die Baskiese sinsdeel ikusi nauzuof “jy het my gesien”, strook die verlede tyd hulpwerkwoord n-au-zu eenders as die Afrikaanse “doen” met beide die onderwerp jyweergegee deur die n – voorvoegsel, en die voorwerp myweergegee deur die – zu agtervoegsel.

Selfs al word taalverandering aanvanklik dikwels in ‘n negatiewe lig gesien deur die sprekers wat verandering beskou as “verval” of as tekens van die verslapping in taalnorme, is dit ‘n natuurlike proses en onvermydelik.

In Afrikaanse oorganklike bysinne word beide die onderwerp van onoorganklike sinne “Ek hardloop” en oorganklike sinne “Ek is lief vir jou” dieselfde behandel, hier vertoon deur die nominatiewe voornaamwoord Ek.

Indien hulle vry is om rondgeskuif te word binne ‘n uitdrukking, word hulle gewoonlik woorde genoem, en indien hulle gebind is aan ander morfeme of woorde word hulle affikse genoem.

  EUGENE BOZZA IMPROVISATION ET CAPRICE PDF

Alle tale verander soos sy sprekers nuwe maniere grammtaika of opdiep om dit te praat en oor te dra aan ander lede van sy spraakgemeenskap. Tale verskil breed van mekaar ten opsigte van hulle afhanklikheid op morfologiese prosesse van woordvorming. An Introduction to Their Linguistic Analysis.

Sinne kan beskryf word as bestaande uit stukke op verskillende vlakke aan mekaar verbind in ‘n diagramstruktuur. A guide to the use of the International Phonetic Alphabet. Klinker – en medeklinkersegmente kombineer om lettergrepe te vorm, wat weer om afrjkaans beurt kombineer om uitdrukkings te vorm; dit kan foneties uitgeken word as die bestek tussen twee inasemings.

Alle gesonde, normaalontwikkelende mense leer om taal te gebruik. Taal word op verskeie plekke in die menslike verstand verwerk, maar veral in Broca en Wernicke se sentrum. Sumeriese skrifgeleerdes het egter reeds rondom v. Areal diffusion and genetic inheritance: Henry Holt and Company. Taalverlies weer, kom voor as ‘n taal nie meer moedertaalsprekers het nie en ‘n dooie taal word. Wigskrif is die eerste bekende vorm van geskrewe taal, maar gesproke taal loop skryfkuns vooruit met ten minste tienduisende jare.

English–Afrikaans dictionary: Translation of the word “grammar”

International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences. The sounds of the world’s languages. In ‘n taal wat byvoorbeeld nie onderskei tussen stemhebbende en stemlose konsonante nie, sal die klanke [p] en [b] as ‘n enkele foneem beskou word, en gevolglik sal die twee uitsprake dieselfde betekenis dra.